Våre vedtekter

§ 1. Navn

Klubben navn er Corvette Club Norway (heretter kalt CCN).


§ 2. Formål

CCN skal være en klubb for eiere av Corvette av alle årganger og andre med interesse for Corvette. Klubben skal være uten partipolitiske eller økonomiske interesser. CCN skal bidra til at medlemmene får det enklere, rimeligere og mer interessant å eie og ivareta en Corvette. CCN skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av Corvette historisk interesse. CCN skal fremme bevaring av alle Corvetter og bistå i forbindelse med restaurering, vedlikehold o.a. CCN kan, når det synes tjenlig for klubben og dens medlemmer, tilknyttes/frakobles andre organisasjoner og foreninger etter vedtak på årsmøte. Medlemmer av CCN er forpliktet av disse vedtektene og vedtatte retningslinjer.


§ 3. Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle saker i tråd med CCN`s retningslinjer. Når vilkårene er oppfylt avholdes ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varslingsfrist.


§ 4. Organisasjonsform

CCN er en klubb som er landsdekkende. Mellom årsmøtene fungerer sentralstyret som klubbens utøvende organ. Lokalavdelingene har ansvar for klubbaktiviteter i sine områder. Endringer og opprettelse av nye avdelinger følger CCN`s retningslinjer.


§ 5. Medlemskap og kontingent

Medlemskap tegnes for et kalenderår. Kontingentens størrelse vedtas på årsmøtet. Familiemedlemmer betaler 1/4 kontingent.


§ 6. Eksklusjon

Et medlem som bryter mot CCN’s vedtekter eller retningslinjer eller på annen måte opptrer utilbørlig, kan foreslås ekskludert fra klubben. Saksbehandling i tråd med vedtatte retningslinjer.


§ 7. Endring av vedtekter og retningslinjer

Vedtas på årsmøtet med min. 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Minst 20 medlemmer inkl. styret må være tilstede på møtet.


§ 8. Profilmateriell

CCN har utarbeidet egen profilmanual til profilering og markedsføring av klubben. Endringer og videreutvikling av dette skal godkjennes av sentralstyret og fremlegges for årsmøtet.


§ 9. Nedleggelse av CCN

Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende årsmøter /ekstraordinære årsmøter med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene.
RETNINGSLINJER FOR CCN


Formål og virkeområde

Disse retningslinjene skal utfylle og utdype CCN’s vedtekter og gjelder for alle medlemmer og all aktivitet i og på vegne av CCN.
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve CCN`s vedtekter og retningslinjer. All virksomhet i klubben skal bygge på gjensidig respekt og fremme et vennskapelig og sosialt miljø.


Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle flg. saker:


 • Beretning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Forslag som er innkommet minst 2 uker før møtet avholdes
 • Valg

Valgperioden for alle verv er 2 år men slik at halvparten velges på hvert årsmøte. Første gang denne valgordning gjennomføres gis noen verv 1 års funksjonstid. Valgbarhet forutsetter minimum 12 mnd. medlemskap i CCN.
Forslag på kandidater til sentralstyret fremmes av valg- og kontrollkommitèen. Forslag på medlemmer i valg- og kontrollkommitèen fremmes av sentralstyret. Har noen sittet 6 år sammenhengende i verv, skal valgkommitèen vurdere disse plassene særskilt. Alle fremmøtte på årsmøte har rett til å foreslå kandidater til ledige verv under valget.


Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes med 2 ukers varsel dersom en eller flere av lokalavdelingene, eller minst 10 medlemmer krever det. Bakgrunnen for kravet skal redegjøres for i henvendelsen og skal fremkomme i kunngjøringen. Sentralstyret kan på eget initiativ innkalle til slikt møte med samme varslingsfrist. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker nevnt i kunngjøringen.


Valg- og kontrollkommitèen

Kommitèen har som oppgave å foreslå for årsmøtet valgbare kandidater til ledige verv i sentralstyret. Kommitèen skal søke dialog med lokalavdelingene og skal gjennom sin utarbeidelse av nominasjonsliste tilstrebe bred representasjon i sentralstyret.

Det tilligger også kommitèen å saksbehandle skriftlige henvendelser etter vedtektenes § 6. og oversende innstilling i saken til sentralstyret. Velger sentralstyret å ikke følge innstillingen, skal saken behandles på førstkommende årsmøtet. Angjeldende medlem kan kreve at saken behandlet på årsmøte, evnt. ekstraordinært årsmøte, uavhengig av valg- og kontrollkommitèens innstilling og sentralstyrets stillingstagen.


Sentralstyret


 • Koordineringsansvar for gjennomføring av Landstreff hvert år. Gjennomføres hvert år i juni, fortrinnsvis den andre weekenden. Turnerende lokaliseringsplan vedtas på årsmøtet for inntil tre år av gangen. Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.
  Arrangementet gjennomføres i tråd med klubbens tradisjon og det tilstrebes et så gunstig prisnivå som mulig.
 • Koordineringsansvar for gjennomføring av Nordisk treff i Norge. Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.
 • Landskonferanse, utvidet styremøte, innkalles av sentralstyret minst 1 gang årlig. Her diskuteres aktuelle saker og tema. Lokalavdelingenes aktivitetsplaner for kommende sesong behandles.
 • Utgiveransvar for Corvette Journalen (CJ). 4 årlige utgivelser.
 • Redaktør av CJ tilsettes av sentralstyret.
 • Sentralstyret er ansvarlig for at CCN har en fungerende webside.
 • Webredaktør tilsettes av sentralstyret.
 • Den eller de i sentralstyret som har dette som oppgave, har fortløpende kontakt med aktuelle leverandører og fremforhandler rabattavtaler til medlemmenes beste.
 • Dersom annet ikke er bestemt på årsmøtet, fordeler sentralstyret øvrige oppgaver og ansvarsområder i sitt første møte etter årsmøtet.
Lokalavdelinger

CCN er bygget opp rundt enkelt medlemmer og lokale avdelinger, som ivaretar medlemmer i et geografisk område. Avdelingene er selvstendige, men bundet sammen i klubbens felles vedtekter og retningslinjer. Dagens avdelinger dekker ulike geografiske områder. Det er ikke stillet spesielle krav til minimumsområde for oppretting av ny avdeling. Det bør uansett være et betydelig antall medlemmer innenfor et hensiktsmessig geografisk område. Opprettelse av nye lokalavdelinger kan initieres lokalt eller fra sentralstyret. Vurdering av opprettlese gjøres i samråd mellom sentralstyret og tilliggende/avgivende lokalavdeling. En ny avdeling og dens leder og nestleder skal godkjennes av Sentralstyret. Styret redegjør på årsmøtet om nye lokalavdelinger.


 • Lokalavdelingene har ansvar for løpende drift og arrangementer i sine områder og tildeles et årlig driftstilskudd i tråd med budsjett.
 • Lokalavdelingen må ha oppnevnt minst 2 kontaktpersoner for å tilkomme driftstilskudd.
 • Lokalavdelingene tillegges å samhandle med sentralstyret om gjennomføring av landsomfattende fellesarrangementer.
 • Leder og nestleder i lokalavdelinger velges av regionens medlemmer for ett år av gangen.
 • Leder og nestleder er Sentralstyrets kontakt personer og således ansvarlig for avdelingens drift og økonomi. De kan ikke uten Sentralstyres godkjenning stifte utgifter i klubbens navn.
 • Sponsoravtaler/annonseringer må koordineres med Sentralstyret, slik at det ikke kommer i konflikt med Corvette Journalens annonsører eller klubbens sponsoravtaler.
 • Aktivitetsplan for kommende sesong utarbeides og konfirmeres på landskonferansen.
  Det bør gjennomføres jevnlige medlemsmøter i lokalavdelingene. På et av møtene gjennomføres valg av lokalstyre/kontaktpersoner.
 • Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret innen 15.01. hvert år.
  Lokalavdelingene oppnevner inntil to av styremedlemmene/kontaktpersoner som delegater til landkonferanse og årsmøte.
Nettsted

www.corvetteclub.no er klubbens felles nettsted og portal for hele klubben.


Felles medlemsregister

CCN har et felles medlemsregister på nett som håndterer innmelding og oppdatering av medlemmer. Registeret er en fellesfunksjon som administreres av Sentralstyret. Avdelingene vil så langt det lar seg gjøre bli oppdatert på endringer av medlemmer i sin region. Avdelingens medlemmer bør være aktive i verving av nye medlemmer innenfor sin region.


Navn og profileringsmatriell

Corvette Club Norway, med eller uten avdelingsbetegnelser, tilhører foreningen og kan ikke brukes uten hjemmel i vedtektene. Offisiell utforming av navn og logo fremgår av nedenfor angitte eksempler for alle avdelinger. Forkortelsen CCN benyttes kun i tekst. Det er/blir utarbeidet logomatr. til alle avdelinger i CCN. Til alt av klubbeffekter foretrekkes kun CCN hovedlogoer, og fravik på dette må være etter Profilmanual, og godkjennes av sentralstyret.


Nedleggelse av CCN

Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertall bland de fremmøtte medlemmene. Møte nummer to kan tidligst avholdes 6 mnd. etter første vedtak om nedleggelse, senest 12 mnd. etter første vedtak. Stadfestes vedtak om nedleggelse i det andre møte, skal det opprettes en kommitè på 4 pers. som i en periode 6 mnd.. forvalter klubbens økonomiske interesser. Etter denne perioden skal overskuddsmidler doneres i sin helhet til en ideell organisasjon.